Άκτινογραφία

amss-meikto-prin-aktinografia

Πριν

amss-meikto-prinjpg

Μετά

amss-meikto-meta

Πριν

afxeniki-myelopatheia-prin

Μετά

afxeniki-myelopatheia-meta

Πριν

afxeniki-myelopatheia-prin

Μετά

afxeniki-myelopatheia-meta

Πριν

diskokili1o4o5-prin

Μετά

diskokili1o4o5-meta

Πριν

diskokilio4o5-prin

Μετά

diskokilio4o5-meta

Άκτινογραφία

diskoplastiki-prin-aktinografia

Πριν

diskoplastiki-prin

Μετά

diskoplastiki-meta

Άκτινογραφία

dyskoplastiki-a5a6-prin-aktinografia

Πριν

dyskoplastiki-a5a6-prin

Μετά

dyskoplastiki-a5a6-meta

Άκτινογραφία

dyskokoili-amss-prin-aktinografia

Πριν

dyskokoili-amss-prin

Μετά

dyskokoili-amss-meta

Άκτινογραφία

dyskoplastiki-a5a6-prin-aktinografia

Πριν

dyskoplastiki-a5a6-prin

Μετά

dyskoplastiki-a5a6-meta

Ακτινογραφία

myelopatheia-diskoplastiki-prin-aktinografia

Πριν

myelopatheia-diskoplastiki-prin

Μετά

myelopatheia-diskoplastiki-meta

Πριν

endomyeliko-astrokyttwma-prin

Μετά

endomyeliko-astrokyttwma-meta

Πριν

endomyeliko-ependymwma-prin

Μετά

endomyeliko-ependymwma-meta

Πριν

epemdymwma-myelikou-kon-prin

Μετά

epemdymwma-myelikou-kon-meta

Πριν

ependymwma-myelikou-kon2-prin

Μετά

ependymwma-myelikou-kon2-meta

Πριν

mhniggiwma-auxenikis-moiras-prin

Μετά

mhniggiwma-auxenikis-moiras-meta

Πριν

ependymwma-osfyikis-moiras-prin

Μετά

ependymwma-osfyikis-moiras-meta

Πριν

mhniggiwma-thwrakikis-moiras-prin

Μετά

mhniggiwma-thwrakikis-moiras-meta

Άκτινογραφία

myelopatheia-prin-aktinografia

Πριν

myelopatheia-prin

Μετά

myelopatheia-meta

Πριν

myelopatheia-prin1

Μετά

myelopatheia-meta1

Άκτινογραφία

myelopatheia-spondyloplastiki-prin-aktinografia

Πριν

myelopatheia-spondyloplastiki-prin

Μετά

myelopatheia-spondyloplastiki-meta

Πριν

neurinwma-osfyikis-moiras-prin

Μετά

neurinwma-osfyikis-moiras-meta

Πριν

pollaploun-myelwma-A5-prin

Μετά

pollaploun-myelwma-A5-meta

Πριν

spondyloplastiki-prin

Μετά

spondyloplastiki-meta

Πριν

spondylosi-amss-prin

Μετά

spondylosi-amss-meta