Η διαμεσοκάνθιος προσπέλαση διενεργείται με μία τομή , συνήθως 3 εκατοστών. Αφαιρείται ο μεσοκάνθιος σύνδεσμος, διατηρώντας τον επακάνθιο σύνδεσμο και μετά την αφαίρεση των ωχρών συνδέσμων. Διενεργείται αποσυμπίεση του σπονδυλικού σωλήνα, συνήθως σε οσφυϊκή στένωση ή σε μεγάλες κεντρικές δισκοκήλες.

Το «μυστικό», βρίσκεται στη διατήρηση των αρθρώσεων για να αποφευχθεί η αστάθεια.

Ο ασθενής συνήθως κινητοποιείται την ίδια ημέρα και εξέρχεται από την κλινική την επόμενη.