Το υποεπενδύμωμα είναι ένας σπάνιος όγκος χαμηλής κακοήθειας . Αφορά μόλις στο 8% των όγκων του επενδύματος. Δεν εμφανίζει συνήθως συμπτώματα και όταν εμφανίζει, το συνηθέστερο είναι η κεφαλαλγία. Από τη διαγνωστική εξέταση με μαγνητική εγκεφάλου, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα εάν πρόκειται για επενδύμωμα ή υποεπενδύμωμα.

Για την αντιμετώπιση της πάθησης απαιτείται κρανιοτομία   και αφαίρεση. Διενεργείται ταχεία βιοψία του υλικού πριν από την έξοδο από το χειρουργείο που μόνο αυτή θα επιβεβαιώσει εάν είναι όγκος ή όχι. Το αποτέλεσμα της επέμβασης έχει πολύ καλή πρόγνωση για ίαση.