Η διεγχειρητική νευροφυσιολογική παρακολούθηση, χρησιμοποιείται στις επεμβάσεις εγκεφάλου (συνήθως στην αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος) και σπονδυλικής στήλης (αφαίρεση ενδομυελικών και εξωμυελικών όγκων), καθώς και στη σπονδυλοδεσία, για τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας των νεύρων, με σκοπό την αποφυγή βλάβης τους.